INEDU 2016-2018

 

 

O projektu
Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání (INEDU) je centrální projekt KA3 Erasmus + (Podpora pro rerformy). Cílem projektu je pomoci učitelům a ředitelům mateřských škol a dalších zařízení předškolní péče v oblasti práce s dětmi a rodiči s odlišným kulturním původem a zázemím. Projekt zahrnuje nejen výzkumnou část, ale i praktické testování příkladů dobré praxe v prostředí mateřských škol. Projekt probíhá od prosince 2016 do listopadu 2018.

Více informací: anna.simonova@educentrum.eu

Foundation for the Development of Democracy (Lodž) – Polsko
Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia I.S.I.G. – Itálie
Windmill I.P.S. Pre-Primary School – Velká Británie
Association Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo) – Makedonie
Eesti People to People – Estonsko
Gradinita program prelungit perlutere marii – Rumunsko
Gradinita CU Program Prelungit NR. 34 – Rumunsko
Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitetet (Lund) – Švédsko
Predzskole Miejskie nr 152 (Lodž) – Polsko

Výzkumná část
Jednou z hlavních částí projektu byl i průzkum zaměřený na děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání. Jeho cílem bylo analyzovat inkluzivní přístup v předškolním vzdělávání a navrhnout doporučení na místní, národní i evropské úrovni.
Zpráva z průzkumu v České republice (v anglickém jazyce): Ke stažení

Partneři se setkali na prvním mezinárodním setkání v Lodži (Polsko) organizovaném koordinátorem. Po seznámení jsme připravili plán následujících kroků v projektu, zejména studijní návštěvy pro učitele mateřských škol ve Windmill Integrated Pre-Primary School v Dungannonu (Spojené království). Studijní návštěva proběhne v květnu 2017.

V květnu 2017 jsme spolu s učiteli z mateřských škol ve Velkém Přítočně a Horních Měcholupech navštívili mateřskou a základní školu Windmill v Dungannonu ve Velké Británii. První den pro nás organizátoři připavili několik interaktivních workshopů a prezentací vedených zástupci Britské rady, pracovníky dalších místních škol a metodiky školní podpory místní správy. Druhý den návštěvy jsme strávili přímo na škole, kde jsme se mohli seznámit s metodami i prostředím výuky.
Více o studijní návštěvě v článku od jedné z účastnic na MENSA ČR.
DungannonMeetingMay2017_agenda

V červnu jsme v rámci širšího průzkumu projektu INEDU uspořádali fokusní skupinu věnovanou otázce inkluze dětí z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání. Diskuze se zúčastnili učitelé státních i soukromých mateřských škol i zástupci veřejné správy a Pedf UK. Myšlenky a postřehy účastníků budou shrnuty v souhrné zprávě, kterou v současné době připravujeme. Předběžnou zprávu ze setkání si můžete přečíst na odkaze níže.
INEDU Focus Group Guidelines
INEDU Focus Group Results Preliminary Report

V rámci projektu proběhly 4 prakticky zaměřené workshopy se zastřešujícím tématem „Hravě na inkluzi“. Setkání byla sestavena a navržena tak, aby přiblížila důležitá období a klíčové situace v průběhu školního roku dítěte z odlišného kulturního prostředí, které začalo navštěvovat předškolní vzdělávání. Obsahem jednotlivých workshopů bylo co nejvíce postihnout a předejít obtížným či rizikovým situacím, které mohou nastat při interakci s dětmi z odlišného kulturního prostředí a jejich rodinami, od vstupu do MŠ až po přechod do prvního ročníku ZŠ.
Více o workshopech v článku na MENSA ČR.

V druhé polovině roku 2018 jsme v několika mateřských školách a předškolních zařízeních v Praze a Středočeském kraji opilotovali deskovou hru pro děti a jejich učitele, kterou EDUcentrum v rámci projektu vytvořilo. Zpětná vazba od zapojených učitelů i dětí byla pozitivní, což nás nesmírně těší. Hra kombinuje aktivity ze 4 klíčových oblastí: spolupráce, multikulturalita, seberozvoj a jazykový rozvoj. Hra zábavnou formou podněcuje přirozenou zvídavost dětí a zároveň přispívá ke zdravému sebevědomí, sociálnímu cítění a pozitivnímu přístupu ke svému okolí i k sobě samému. Díky své náplni je nápomocna při integraci dětí z cizojazyčného prostředí.

Shrnutí výsledků pilotáže naleznete v prezentace (v angličtině) ZDE.

17. října 2018 proběhla na půdě Pedagogické fakulty v Praze konference, která nabídla pohled odborníků z různých sektorů na problematiku dětí z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání. Řečníci představili témata přibližující posluchačům možnosti a způsoby čerpání financí a služeb usnadňující práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem v MŠ, model podpory dětí při osvojování si češtiny jako cizího jazyka, praktické zapojení metody CLIL v předškolním vzdělávání apod. Konference byla určena primárně tvůrcům politik, zástupcům organizací zabývajícími se předškolním vzděláváním a učitelům a vedení MŠ.

Program konference naleznete ZDE.
Krátké shrnutí konference si můžete přečíst na Řízení školy online.

Začátkem prosince 2018 se v italské Gorizii uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu a mezinárodní konference. Konference se zaměřila na propagaci nejnovějších modelů vzdělávání a na sdílení zkušeností týkající se integrace a mezikulturního dialogu v rámci Evropy. Součástí konference byly i praktické workshopy s interaktivními ukázkami inovativních vzdělávacích technik a metod podporující inkluzivní přístup v předškolních vzdělávání. Jeden z workshopů byl věnovaný ukázce hry PŘEKVAP MĚ!, kterou vytvořilo EDUcentrum. Na závěr si účastníci odnesli hru v italsko-anglické verzi pro použití ve svých mateřských školách a předškolních zařízeních.

Více o konferenci včetně videozáznamů jednotlivých prezentací naleznete ZDE.