WEB 2.0 – Rozvoj digitálních kompetencí učitelů s pomocí nástrojů Web 2.0 a zvyšování kvality hybridní výuky na základních a středních školách

Webová stránka projektu: https://web2edu.eu/

Najděte nástroje Web 2.0, které hledáte!

Jak vytvářet výukové materiály? E-learning

Tématické zaměření projektu: Školní vzdělávání
Lídr projektu: Gulbenes novada vidusskola – Lotyšsko

Projektoví partneři:
Vienna Association of Education Volunteers – Rakousko
APEC Egitim Danismanlik Ltd. – Turecko
Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA – Portugalsko
Ayuntamiento de la Palma del Condado – Španělsko
Bisilim Teknolojileri Egitimcileri Dernegi – Turecko
EDUcentrum, z.ú. – Česká republika

Doba trvání projektu:
Projekt probíhá od 1/3/2021 do 31/12/2023.

Zaměření projektu:

  • rozvoj digitálních kompetencí a dovedností učitelů na základních a středních školách
  • zvyšování kvality hybridní výuky s pomocí inovativních digitálních nástrojů
  • podpora zapojení studentů do hybridní výuky a zkvalitnění jejich studijních výsledků

Cílová skupina: vyučující na základních a středních školách

Hlavní východiska:
Globální pandemie Covid-19 přinesla v oblasti vzdělávání řadu změn. Tou nejzásadnější je přesun výuky z prezenční do hybridní formy, na kterou se museli adaptovat jak žáci a studenti, tak vyučující. Z aktuálních průzkumů nicméně vyplývá, že pouze 2 z 5 učitelů se cítí připraveni na zapojení digitálních nástrojů do výuky na každodenní bázi. Přestože digitální nástroje umožňují pracovat s nejrůznějšími daty a učinit výuku interaktivní, komplexní vzdělávací materiály pro vyučující v této oblasti nejsou dostatečné. Hybridní výuka je nejen náročnější na přípravu, vyžaduje také vhodnou kombinaci tradičních a digitálních způsobů výuky a odlišnou práci s potřebami studentů. Nástroje Web 2.0 jsou pro takový přístup vhodnou pomůckou, pomáhají maximalizovat efektivitu hybridní výuky a zvyšovat její celkovou kvalitu. Projekt se proto zaměřuje na posílení digitálních dovedností vyučujících a podporu zapojení nástrojů Web 2.0 do hybridní výuky.

Projektové aktivity:
5 nadnárodní projektových setkání – plány, evaluace, management
4 výstupy projektu (viz níže)
6 akcí na šíření výsledků

Výstupy projektu:
(1) Kurikulum integrace nástrojů Web 2.0 do hybridní výuky, (2) On-line moduly a videa, (3) Platforma na E-Learning, (4) Digitální průvodce

Grantová agentura: Valsts izglītības attīstības aģentūra – národní grantová agentura programu Erasmus+ v Lotyšku, KA226-ADU – Partnerships for Digital Education Readiness

Aktuality

Digitalizace výuky není jen online přednáška

Jedním ze současných trendů v oblasti vzdělávání je využití digitálních nástrojů ve výuce. Učitelům slouží k prezentaci dané látky, zadávání domácích úkolů, ale i ke komunikaci se studenty a rodiči. Potenciál moderních technologií ve výuce je ale podstatně větší. Možnost tvorby vlastního obsahu či skupinové práce studentů podporují jejich digitální dovednosti, ale i kreativitu, kritické myšlení a schopnost pracovat s informacemi. Tedy kompetence, které jsou v moderním světě stále více žádané. Jak jsou na tom ale s digitálními kompetencemi učitelé?

Klíčem jsou digitální kompetence učitelů

Podle průzkumů považují učitelé v ČR digitální nástroje za důležité a věří, že výuku činí atraktivnější. Obzvláště na středních školách je i poměrně často využívají. Obvykle se však přitom omezují na pasivní použití YouTube či MS Teams namísto nových, inovativních nástrojů či tzv. komplexních systémů řízení výuky (Google Classroom, Microsoft Office 365, Moodle …), které umožňují aktivní zapojení studentů. Přenos výuky do online prostředí v důsledku pandemie Covid-19 představuje v tomto ohledu zlomový moment. 9 z 10 ředitelů si u svých učitelů všímá zlepšení v oblasti digitálních kompetencí, podle učitelů pomohlo též větší vybavení škol moderními technologiemi. Přesto se jedna třetina učitelů stále necítí na digitální výuku připravena a jen jeden z deseti se považuje za tzv. digital native. Velkou výzvou jsou i slabé znalosti učitelů v oblasti bezpečného pohybu na internetu. Porozumět pojmům jako je digitální stopa či rozpoznat dezinformace je přitom klíčové pro přenos takových dovedností z učitele na žáka.

V projektu Web 2.0 nabízíme učitelům systematickou podporu

Dlouhodobá a systematická podpora vzdělání učitelů v oblasti digitálních kompetencí je klíčem k úspěchu. Podle průzkumů se učitelé v tomto směru vzdělávají především individuálně s pomocí internetu. Vybrané nástroje jim nabízí také MŠMT (aplikace Profil Učitel21, online kurzy, portál s digitálními výukovými materiály). Na potřeby učitelů dále se v oblasti digitálních technologií vzdělávat reaguje i projekt organizace EDUcentrum Web 2.0: Enhancing the Digital Skills of Teachers on Using WEB 2.0 Tools to Increase the Quality of Hybrid Education in Primary and Secondary Schools.Pomocí vzdělávacích workshopů a pilotáží přímo ve školách seznámíme učitele základních a středních škol s inovativními způsoby využití digitálních nástrojů ve výuce a zvýšíme jejich povědomí o hybridní výuce. Poskytneme také ucelenou sadu vzdělávacích materiálů k posílení jejich digitálních kompetencí. Zapojení učitelé tak získají přístup k:

  1. novému kurikulu digitálních kompetencí učitelů, 
  2. online vzdělávacím modulům a výukovým materiálům ve formě videí,
  3. e-learningové platformě obsahující inovativní nástroje a pomůcky, které mohou učitelé při hybridní výuce využít, a
  4. digitálního průvodce hybridní výukou.

Budoucnost vyžaduje dynamické vzdělávání

Digitalizace výuky není v České republice novinkou. Aktivně ji podporuje národní vzdělávací strategie 2030+, klíčový trend v oblasti vzdělávání v ní vidí také Evropská unie. Projekt Web 2.0 pomůže učitelům se v tomto dynamickém prostředí co nejlépe zorientovat. Učitel vybavený digitálními kompetencemi se dokáže adaptovat na nové situace. Najde si nové a inovativní pomůcky k přípravě online výuky, pro kterou zároveň nadchne své studenty. Pomůže jim tak rozvinout i jejich schopnosti a znalosti v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí či vyhledávání a kritického zhodnocení informací. Pomocí projektu Web 2.0 v tom učitelům systematicky pomáhá i organizace EDUcentrum.

V článku jsme čerpali z vlastního průzkumu mezi učiteli základních a středních škol napříč ČR a  následujících publikací:

CSI. 2018. Rozvoj informacni gramotnosti na zakladnich a strednich skolach ve skolnim roce 2016/2017. Available at: https://www.csicr.cz/getattachment/09b94780-4fce-4acc-9fd1-178ab4c5eefd/TZ-Rozvoj-informacni-gramotnosti-2016-2017.pdf.

CSI. 2019. Rozvoj informacni gramotnosti na strednich skolach ve skolnim roce 2018/2019. Available at: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/TZ_informacni-gramotnost_2018-2019.pdf.

Kasparova, V. et al. 2014. Narodni zprava setreni TALIS 2013. Available at: https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Narodni-zpravy/Narodni-zprava-TALIS-2013.

MSMT. 2020. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

MSMT. 2021a. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020.

MSMT. 2021b. Vyhodnoceni Strategie digitalniho vzdelavani do roku 2020. Available at: https://www.msmt.cz/file/55383/.

OECD. 2020. Education policy outlook: Czech Republic. Available at: https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Czech-Republic-2020.pdf.

Serafin, C., Depesova, J., Banesz, G. 2019. Understanding digital competences of teachers in the Czech Republic. European Journal of Science and Theology 15(1), pp. 125-132.

Stastny, V., Boudova, S., Basl, J. 2018. Zjisteni z modulu TALIS-PISA link. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Zjisteni-z-TALIS-PISA-link-2018.